Site Overlay

Royement

Royement procedure

Royement procedureWij helpen onze leden om betere boekhouders te worden. Wanneer er iets in de dienstverlening van een van onze leden verbeterd kan worden proberen wij dit zoveel mogelijk te bereiken. Hierbij zijn wij ons er van bewust dat onze leden ook gewoon mensen zijn en dat er soms fouten worden gemaakt. Het besluit om een lid te royeren nemen wij niet zonder gedegen onderzoek en zal dan ook niet worden gebaseerd op een enkele fout, maar op basis van serieuze overtredingen of herhaaldelijke nalatigheid.

Aanleiding voor het beëindigen van het lidmaatschap kunnen zijn:

  • Een klacht via onze website
  • Resultaat van een door ons uitgevoerde controle
  • Een gerechtelijke procedure of uitspraak
  • Het intrekken van het Becon nummer door de belastingdienst

Redenen voor royement

  • Fraude
  • Valse aangifte
  • Handelen in strijd met de gedragscode

Onze gedragscode is opgesteld om de kwaliteit van dienstverlening voor de klant te waarborgen. Het handelen in strijd met deze regels is voor ons een reden om het lidmaatschap te beëindigen. Dit zal per geval worden beoordeeld.

  • Nalaten om verbeteringen door te voeren

Als onderdeel van onze toetsing geven wij verbetervoorstellen waar wij dit mogelijk achten. Sommige van onze verbetervoorstellen hebben een dwingend karakter. Hierbij is duidelijk in het controle verslag aangegeven op welke termijn dit opgelost moet worden.  Wanneer deze verbeteringen niet tijdig zijn doorgevoerd kan dit reden zijn om het lidmaatschap te beëindigen. Wanneer het doorvoeren van verbeteringen door omstandigheden niet mogelijk is geweest is in overleg uitstel mogelijk. Een aanvullend uitstel wordt niet gegeven.

Bezwaar maken

Indien een lid het niet eens is met het oordeel van het keurmerk om het lidmaatschap te beëindigen dan kan hier bezwaar tegen gemaakt worden.

Het bezwaar moet binnen 10 dagen na het besluit om het lidmaatschap te beëindigen worden ingediend via een aangetekende brief.

Het bezwaar kan uitsluitend door een onafhankelijke accountant of rechtbank behandeld worden.  De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid, ongeacht het uiteindelijke besluit.

Gevolgen Royement

Een royement op initiatief van het Keurmerk kent geen opzegtermijn en is op ieder moment met onmiddellijke ingang mogelijk. Na beëindiging van het lidmaatschap is het (voormalig) lid per direct niet meer gerechtigd om het logo van het keurmerk of de titel Erkend Boekhouder te voeren. Het onterecht voeren van het Erkend Boekhouder logo of titel zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Het keurmerk behoudt zich het recht voor om op de eigen website een bericht te plaatsen van de beëindigen van het lidmaatschap.

De verplichting tot betaling van het lidmaatschapsgeld eindigt in de eerstvolgende maand na het beëindigen van het lidmaatschap, mits het Erkend Boekhouder logo of titel verwijderd zijn door het lid.