Site Overlay

DISCLAIMER, PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

DISCLAIMER

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website.

Inhoud van de website en verwijzingen

De door Keurmerk Erkend Boekhouder en de aan haar gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat Keurmerk Erkend Boekhouder zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan Keurmerk Erkend Boekhouder voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Keurmerk Erkend Boekhouder en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Keurmerk Erkend Boekhouder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Keurmerk Erkend Boekhouder worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Keurmerk Erkend Boekhouder.

Keuze en gebruik informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen

Keurmerk Erkend Boekhouder streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Keurmerk Erkend Boekhouder kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert Keurmerk Erkend Boekhouder niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Keurmerk Erkend Boekhouder heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Keurmerk Erkend Boekhouder of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de tekst op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer /gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van Keurmerk Erkend Boekhouder omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van Keurmerk Erkend Boekhouder mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks

Keurmerk Erkend Boekhouder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Keurmerk Erkend Boekhouder garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies

Op de website(s) van Keurmerk Erkend Boekhouder kan gebruik gemaakt worden van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.


PRIVACYVERKLARING

Privacybeleid

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kan Keurmerk Erkend Boekhouder optreden als een zogeheten gegevensbewerker.

Keurmerk Erkend Boekhouder, gevestigd aan ouddeelstraat 7a, 8936 AZ Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Keurmerk Erkend Boekhouder

Ouddeelstraat 7a

8936 AZ Leeuwarden

06-52573381

https://www.Keurmerk-Boekhouder.nl

 

Dhr. J. Danhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Keurmerk Erkend Boekhouder. Hij is te bereiken via info@Keurmerk-Boekhouder.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keurmerk Erkend Boekhouder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (als aspirant of lid, of als u cursussen bij ons volgt) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt , bijvoorbeeld door uw Keurmerk Erkend Boekhouder-lidmaatschap of in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Keurmerk-Boekhouder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keurmerk Erkend Boekhouder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om de overeenkomst (uw Keurmerk Erkend Boekhouder-lidmaatschap) uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Keurmerk Erkend Boekhouder neemt géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keurmerk Erkend Boekhouder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keurmerk Erkend Boekhouder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

CATEGORIE PERSOONSGEGEVENS   

Alles gegevens die wij verwerken.

BEWAARTERMIJN

Gedurende uw aspirantschap en / of lidmaatschap en tot 10 jaar daarna.

REDEN

Deze gegevens zijn nodig voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdens uw aspirantschap en/of lidmaatschap.

Na afloop van een  lidmaatschap komt het regelmatig voor dat ex-leden na een bepaalde periode opnieuw lid willen worden. Daarom bewaren we de oude gegevens, zodat het aanmeldproces sneller kan worden doorlopen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keurmerk Erkend Boekhouder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keurmerk Erkend Boekhouder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keurmerk Erkend Boekhouder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Keurmerk-Boekhouder.nl.

LET OP: Indien u dit doet, kan het onmogelijk worden om onze lidmaatschaps-overeenkomst met u voort te zetten. Het kan dus zijn dat uw verzoek leidt tot een beëindiging van de overeenkomst.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw  verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Keurmerk Erkend Boekhouder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keurmerk Erkend Boekhouder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Keurmerk-Boekhouder.nl.

Whatsappen of chatten met Keurmerk Erkend Boekhouder

Via Facebook Messenger, Whatsapp kunt u contact met Keurmerk Erkend Boekhouder opnemen. Facebook en Whatsapp zijn geen eigendom van Keurmerk Erkend Boekhouder. Doordat u de algemene voorwaarden van Facebook en Whatsapp heeft geaccepteerd bent u daarmee ook akkoord gegaan met hun privacybeleid.


Nederlands recht

Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@Keurmerk-Boekhouder.nl.