Site Overlay

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Keurmerk Erkend Boekhouder

ARTIKEL 0 DEFINITIES

0.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de onderneming Keurmerk Erkend Boekhouder – gevestigd aan de Ouddeelstraat 7a, 8936 AZ te Leeuwarden, geregistreerd onder Kvk-nr. 62904000.

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij overeenkomsten waarbij Keurmerk Erkend Boekhouder partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van leden of andere partijen zijn niet van toepassing, tenzij deze door Keurmerk Erkend Boekhouder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Keurmerk Erkend Boekhouder eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Keurmerk Erkend Boekhouder.

2.2 De verplichtingen van Keurmerk Erkend Boekhouder gaan nooit verder dan door Keurmerk Erkend Boekhouder schriftelijk is bevestigd.

2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien het lid en Keurmerk Erkend Boekhouder de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

2.4 Keurmerk Erkend Boekhouder kan, zonder opgave van redenen iemand weigeren om lid te worden of diensten voor uit te voeren.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

3.1 Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat alle hiervoor benodigde stukken getekend door het Keurmerk Erkend Boekhouder zijn ontvangen en goedgekeurd.

3.2 Het lidmaatschap is gebaseerd op de door het lid verstrekte informatie, waarbij Keurmerk Erkend Boekhouder mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3. Het lid kan schriftelijk verzoeken om de overeenkomst te beëindiging. Het lidmaatschap kan door het lid, na één vol jaar lidmaatschap, maandelijks worden opgezegd.

3.4. Het lidmaatschap kan door het Keurmerk Erkend Boekhouder op ieder moment worden opgezegd indien het lid niet langer aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet.

3.5 Keurmerk Erkend Boekhouder behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, ,rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Keurmerk Erkend Boekhouder kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Keurmerk Erkend Boekhouder de annulering schriftelijk aan de het lid mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 4 MEDEWERKING DOOR LEDEN

4.1 Het lid zal Keurmerk Erkend Boekhouder steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Het lid staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Keurmerk Erkend Boekhouder verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat het lid zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door het lid verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van het lid en is Keurmerk Erkend Boekhouder bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

4.4 Het lid is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keurmerk Erkend Boekhouder.

ARTIKEL 5 UITVOERING

5.1 Keurmerk Erkend Boekhouder neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Keurmerk Erkend Boekhouder zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van het lid, mits dit naar oordeel van Keurmerk Erkend Boekhouder bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Keurmerk Erkend Boekhouder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling door het lid dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening middels automatische incasso door Keurmerk Erkend Boekhouder.

6.2 Indien het lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Keurmerk Erkend Boekhouder is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de het lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten en overige invorderkosten.

6.3 Heeft het lid bezwaar tegen een factuur van Keurmerk Erkend Boekhouder dan geeft het lid dit binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Het lid heeft tot 10 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien het lid niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt het lid geacht de factuur te hebben aanvaard.

6.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een van beide partijen hiertoe vanuit rechtswegen verplicht wordt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 Keurmerk Erkend Boekhouder behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 8 EIGENDOM

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Keurmerk Erkend Boekhouder zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

8.2 Alle door Keurmerk Erkend Boekhouder verstrekte stukken, zoals rapporten, templates, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Keurmerk Erkend Boekhouder en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door het lid en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Keurmerk Erkend Boekhouder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Keurmerk Erkend Boekhouder mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Keurmerk Erkend Boekhouder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van het uitvoeren van haar werkzaamheden.

9.2 Keurmerk Erkend Boekhouder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat het lid tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Keurmerk Erkend Boekhouder, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden.

9.3 Het lid zal Keurmerk Erkend Boekhouder vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

9.4 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Keurmerk Erkend Boekhouder geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens het lid en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

9.5 Keurmerk Erkend Boekhouder zal niet aansprakelijk worden gesteld indien het lid de mogelijkheid heeft zich voor het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Keurmerk Erkend Boekhouder opgeschort. In dat geval is Keurmerk Erkend Boekhouder verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

10.2 Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Keurmerk Erkend Boekhouder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Keurmerk Erkend Boekhouder kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

11.1 Alle geschillen welke tussen Keurmerk Erkend Boekhouder en het lid of derden mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij Keurmerk Erkend Boekhouder ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

11.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door het lid van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van het lid.

11.3 Alle overeenkomsten met leden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

ARTIKEL 12 SLOTBEPALING

12.1 Keurmerk Erkend Boekhouder is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op de website van Keurmerk Erkend Boekhouder wordt de meest recente versie van de algemene voorwaarden openbaar gedeeld.

12.2 Op overeenkomsten is de op het moment van opdrachtverstrekking met de het lid gedeelde versie van de algemene voorwaarden van toepassing. Bij het aangaan van een lidmaatschap worden altijd de algemene voorwaarden met het lid gedeeld.

12.3 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.